Meir nøyaktige vêrvarsel på yr.no

Tysdag 18. februar blir korttidsvarsla på yr.no for Nord-Europa meir nøyaktige, då tek vi i bruk ein meir finmaska vêrvarslingsmodell.

Varsla på yr.no er laga ut i frå fleire meteorologiske modellar, mellom anna den norske HIRLAM-modellen (High Resolution Limited Area Model) og EC-modellen frå det europeiske vêrsenteret ECWMF. Tidlegare har yr.no brukt HIRLAM10-modellen for Nord-Europa, men går no over til å bruke den meir finmaska HIRLAM8-modellen.

I HIRLAM8-modellen blir det rekna ut varsel for eit rutenett som dekkjer heile Nord-Europa. Rutene i dette nettet er 8 km breie, det vil seie at det blir rekna ut eit vêrvarsel for kvar 8. km på bakken.

Varsla blir altså ikkje rekna ut etter kvar observasjonsstasjonane står, men for faste punkt i eit rutemønster. Når desse rutene no blir mindre, blir varselet meir presist.

HIRLAM8 vs HIRLAM10

Karta viser korleis den nye HIRLAM8-modellen gjev eit meir nøyaktig varsel enn den gamle HIRLAM10. Varselet viser venta nedbør frå midten av desember til slutten av januar, og HIRLAM8 gjev eit meir detaljert, nøyaktig og korrekt varsel.

Den nye HIRLAM8-modellen vil føre til at varselet for dei neste 48-timane i Nord-Europa blir meir presist enn tidlegare. Dei andre varsla på yr.no (korttidsvarsel for resten av verda, samt alle langtidsvarsel) vil framleis kome frå EC-modellen. Denne modellen er ikkje fullt så finmaska og nøyaktig som HIRLAM8.

Les meir om korleis vi lagar varsla på yr.no . På denne sida kan du òg sjå eit kart som illustrerer rutenettet varsla på yr.no er laga etter.

På nettsidene til Meteorologisk institutt kan du lese meir om innføringa av HIRLAM8 . Forskings- og utviklingsdivisjonen i Meteorologisk institutt har òg skrive  ein rapport om HIRLAM8 for dei spesielt interesserte (rapporten er vitskapleg, og ikkje akkurat lett forståeleg).

Kor nøyaktige er varsla på yr.no?

Vêrsymbola du ser på yr.no er rekna ut av ei datamaskin, ut i frå den meteorologiske HIRLAM8-modellen. Denne modellen kan rekne ut vêret for alle stader i Nord-Europa som du ber om.

Tekstvarsla «Meteorologens varsel» er skrive av ein meteorolog, og dekkjer eit større område (som regel eit heilt fylke). Meteorologen tek utgangspunkt i HIRLAM8 i tillegg til fleire andre modellar, og gjer vurderingar ut i frå fagkunnskapen sin og tidlegare erfaring. Meteorologens varsel er altså laga manuelt, og kan gje det beste varselet for eit større område. Meteorologen kan òg fange opp ekstreme vêrsituasjonar på ein betre måte enn det datamodellane kan.

Kombinasjonen av symbolvarsla for ein stad og meteorologens varsel, gjev deg den beste vêrprognosen!

Fordelen med at ei datamaskin reknar ut vêret på yr.no er at modellen kan lage eit varsel for nøyaktig den staden du ber om, og med ein svært detaljert tidsoppløysing dei fyrste dagane. Om du kvalitetssjekkar dette varselet mot meteorologens handlaga varsel, for du den beste vêrprognosen som er tilgjengeleg i Noreg.

Les meir om korleis du bør tolke varsla på yr.no .