The closest observation stations

 1. Utsjoki Kevo

  elevation 107 m, 17 km from Utsjoki

  Temperature at
  Temperature11.4°
 2. E6 Barta

  elevation 120 m, 38 km from Utsjoki

  Temperature at
  Temperature11.6°
 3. Deanušaldi

  elevation 32 m, 54.8 km from Utsjoki

  Temperature at
  Temperature8.6°

The air around Utsjoki

 1. UV forecast

  Utsjoki

  Clouds affect UV radiation

  0No UV radiation
  Graph which shows UV forecast for Utsjoki