The closest observation stations

 1. Ostrava/Mosnov

  elevation 257 m, 50.3 km from Grymov

  Temperature at
  Temperature8.4°
 2. Brno/Turany

  elevation 237 m, 69.2 km from Grymov

  Temperature at
  Temperature8.3°
 3. Piestany

  elevation 163 m, 99.2 km from Grymov

  Temperature at
  Temperature9.5°

The air around Grymov

 1. UV forecast

  Grymov

  Clouds affect UV radiation

  0No UV radiation