Webcams

 1. Image from Chemnitz
 2. Image from Chemnitz
 3. Image from Chemnitz
 4. Image from Chemnitz

In the atmosphere

 1. UV forecast

  Chemnitz

  0No UV radiation
  Graph which shows UV forecast for Chemnitz