Webcams

 1. Image from Munich
 2. Image from Munich
 3. Image from Munich
 4. Image from Munich

In the atmosphere

 1. UV forecast

  Munich

  0No UV radiation
  Graph which shows UV forecast for Munich