Frå no av blir farleg vêr varsla slik

Den raude varseltrekanten forsvinn ut av både Yr og vêrvarselet på TV. Frå i dag kjem nye trekantar som enten er gule, oransje eller raude til å dukke opp.

Nye ikon for farevarsel

FORTEL TO TING: Dei nye symbola skal seie kva det handlar om og kor store konsekvensane kan bli. Nokre av varsla vil ikkje nå opp på oransje eller raudt nivå fordi konsekvensane ikkje blir store nok for samfunnet.

I lengre tid har Yr saman med Meteorologisk institutt og NVE (Norges vassdrags – og energidirektorat) jobba med å finna betre og lett forståelege måtar å varsle innbyggjarane når farleg vêr er på veg.

1. mai 2018 blei nye farenivå tatt i bruk. Dei som skil mellom gult, oransje og raudt nivå etter kor stor faren for alvorlege konsekvensar er. Fargeskalaen er samkøyrt med NVE sine varsel om flaum og skred.

Frå 18. desember er Yr og NRK også klare med nye symbol for kva dei varslar fare om. Tidlegare har det vore eit symbol inne i ein raud varseltrekant. Frå i dag er nokre av symbola inne i trekanten endra, og varseltrekanten byta ut med gul, oransje eller raud farge.

– Dette har vi gjort for å gjera det meir tydeleg kva slag farevarsel som er sendt ut, seier Yr-redaktør Ingrid Støver Jensen.

– Målet er at folk skal forstå raskt

Ekstremvær regn

FORTEL TO TING: Dette er symbolet for regn inne i fargen for ekstrem fare.

I eitt og same symbol på Yr-appen eller på TV-skjermen vil du altså no kunna sjå to ting:

  1. Kva det er fare for
  2. Kor alvorlege konsekvensane kan bli

– Hovudmålet vårt er at folk skal sjå at det er sendt ut farevarsel, og at dei skal forstå konsekvensane av dette raskt. Ved å bruke fargane slik meiner vi det blir tydelegare for folk kva slags farenivå varselet har, seier Støver Jensen.

Stor fare for vind

FORTEL TO TING: Dette er symbolet for kraftige vindkast inne i fargen for stor fare. Det betyr altså fare for svært kraftige vindkast.

Fargane har berre vore i bruk i farevarsel i eit halvt år. Yr-redaktøren meiner difor det kan vera ei utfordring at ikkje alle har noko forhold til fargane no i starten.

– Vi har likevel tru på at dette er noko folk lærer seg temmeleg kjapt, seier ho.

Følgjer internasjonal standard

Moderat fare for flaum

FORTEL TO TING: Dette er symbolet for flaum inne i fargen for moderat fare. Det betyr fare for flaum i begrensa områder.

Fargane gul, oransje eller raudt er ein del av ein internasjonal standard for å melde om at farleg vêr er på veg. På den måten kan også turistar på besøk i Noreg kunna bli informerte av å følgja med på Yr-appen eller på vêrvarselet på Dagsrevyen.

Unntaket frå regelen er snøskredvarselet som har eit mørkeraudt nivå over det raude i den internasjonale standarden. Dette øvste nivået er svært sjeldan i bruk. Men det kan hende, og då er rådet å halde seg unna området.

Her blir det nye symbolet for vanskelege køyreforhold brukt for første gong:

Laster Twitter-innhold