Når er det mest snøsmelting?

Snø kan smelta sjølv om gradestokken visar minusgrader.

Snøsmelting

Ein rekke faktorar førar til at snø smeltar.

Foto: Silja Akselsen

Snøsmelting skjer når snø smeltar til vatn. Vertilhøva har mykje å seie for kor fort og korleis snøsmelting skjer, her er det ikkje berre temperaturen som spelar inn.

Yr-brukaren Ingrid lurer på kva vertilhøve som påverkar snøsmeltinga mest. Ho har opplevd at sol og blå himmel ikkje nødvendigvis fører til noko særleg snøsmelting.

Varme og vind smeltar effektivt

Den viktigaste faktoren for snøsmelting er tilføring av varme frå lufta. Dette bidreg til mest snøsmelting. Varmare luft bidreg også til snøsmelting ved at vassdamp kondenserer på snøen.

Ved kondensasjon av vassdamp på snøen blir varme frigjort, som forsterkar snøsmeltinga. Har vi i tillegg overskya ver, høg luftfukt, og vind er tilhøva for snøsmelting optimale. Regn i seg sjølv bidreg lite til snøsmelting.

Fordampar også ved minusgrader

Ved låge temperaturar, også under null grader, forsvinn snø som regel ved at snø fordampar (sublimasjon) og blir til vassdamp.

På denne årstida er dette ein prosess som fører til lite snøreduksjon, særleg viss det er nattefrost.

Ved nattefrost må mykje solenergi først gå med til å varme opp snøen, før den kan fordampe. Det krevst rundt åtte gangar meir energi å fordampe ein kilo snø enn å smelte ein kilo snø.

Sola tek nesten ikkje nysnø

Sola har varierande bidrag til smelting av snø, og grunnen til dette er mellom anna snøen sin evne til å reflektere lys.

Refleksjonsevna til snøen blir målt i det vi kallar albedo. Nysnø reflekterer mesteparten (~90%) av den kortbølgja strålinga frå sola, og blir ikkje særleg oppvarma.

Blir snøen meir skiten vil ein mindre andel av den kortbølgja strålinga frå sola bli reflektert. Gamal snø har gjerne albedo rundt 40%.

Låg albedo gjev meir snøsmelting enn ved høg albedo ved at meir energi (varme) blir tilført den skitne snøen.