Ny versjon av yr.no

Tysdag morgon endra vi delar av presentasjonen på yr.no for å gjere det lettare å forstå varsla.

Etter lanseringa av yr.no i midten av september har redaksjonen motteke svært mange tilbakemeldingar og framlegg til endringar frå brukarane. Tysdag 13. november la vi ut ein litt endra versjon av yr.no, for å gjere det lettare å forstå varsla.

Ny oversiktsside

Den viktigaste endringa er at sida «Oversikt» på kvart varsel blir endra slik at vi viser varsel for «morgon», «dag» og «kveld» i staden for tre-timarsintervalla som har vore på denne sida tidlegare.

Endra oversiktsside på yr.no
Foto: Illustrasjon: Erik Bolstad

Tabellane som visar varsel på yr.no (for eksempel på time for time-sida eller helge-varselet) viser varsel for ulike intervall:

  • Time for time: Har varsel for ein og ein time.
  • Helge-varselet: Varsel for seks og seks timar.
  • Gamal oversiktsside: Varsel for tre og tre timar.
  • Ny oversiktsside: Varsel for seks og seks timar.

Ved å endre oversiktssida til òg å ha sekstimarsintervall håpar vi at det blir lettare å samanlikne varselet frå Time for time-sida med Oversiktssida.

Varsla er ikkje mindre detaljerte eller nøyaktige enn tidlegare: Du får framleis dei mest detaljerte varsla som er tilgjengelege i Noreg ved å gå til Time for time.

Meteorologens varsel

Tekstvarselet frå meteorologen har fått ein meir synleg plass. Når du les varsel frå yr.no, bør du sjå på både «Meteorologens varsel» og symbola i tabellane.

Symbola du ser ser på yr.no er laga av ein datamaskin. Varsla for Noreg og Nord-Europa er laga ut i frå ein meteorologisk modell som heiter HIRLAM.

«Meteorologens varsel» er skrive ein av meteorolog og gjeld eit større område (som regel eit heilt fylke). Meteorologen ser på fleire modellar (ikkje berre HIRLAM-modellen) og gjer vurderingar ut i frå fagkunnskap og erfaring. Meteorologens varsel er eit varsel som er manuelt laga, og som kan gje det beste varselet for eit større område.

Kombinasjonen av symbolvarsel for ein stad og meteorologens varsel gjev deg den beste vêrprognosen!

Fordelen med at ein datamaskin reknar ut varsla på yr.no, er at du får varsel for ein heilt konkret stad og med svært mange detaljar (mellom anna varsel time for time). Dette kunne sjølvsagt òg ein meteorolog gjort, men det hadde ikkje vore mogleg å ha varsel for så mange stader i Noreg dersom meteorologen skulle gått gjennom kvart varsel manuelt.

Vindvarsel både med tekst og m/s

Svært mange brukarar har bede oss vise vindvarsel både med vindpil, tekst (for eksempel «kuling») og meter per sekund. No blir denne informasjonen vist i alle tabellane på yr.no.

Ver merksam på at vindstyrke og –retning er avhengige av svært lokale forhold. Modellane som ligg bak yr.no vil i nokre situasjonar varsle svakare vind og feil vindretning. Vi arbeider heile tida med å betre dei meteorologiske modellane, men dette er ei svært omfattande oppgåve. Både ny forsking og kraftigare datamaskiner vil gje oss betre varsel i framtida!

Vi vil rå deg til å lese meteorologens varsel i tillegg til å sjå på symbola. Meteorologen veit ofte når modellane varslar for svak vind, og tek høgde for dette i «Meteorologens varsel».

Raskare og meir stabil teneste

I tillegg til endringane over, har vi gjort store endringar for å få yr.no til å gå raskare. Delar av yr.no – særleg søket – har vore svært treigt i periodar, no håpar vi at sidene skal gå litt raskare. I tillegg til oppdateringar i sjølve tenesta, har vi kjøpt inn fleire servarar som òg skal få sidene til å gå raskare.

Tenester som vil kome i dei neste versjonane av yr.no

Dette er dei viktigaste endringane på yr.no som vil vil arbeide med frametter:

Fakta og statistikk: Eigne sider som viser temperaturrekordar, normalar og liknande for alle kommunane i landet.

Utskriftsfunksjon. Vi arbeider med ein eigen PDF-versjon som eignar seg til utskrift og oppslag.

Språk på sidene. Det skal bli mogleg å velje mellom nynorsk, bokmål, samisk og engelsk i varsla. Resten av sidene (f.eks. framsida og nyheitsstoffet) vil framleis veksle mellom nynorsk og bokmål. Vi har krav om å bruke 25 prosent av kvar målform, og har for lite nynorsk i dag.